smart-i กับพี่ทันความสำเร็จจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ขอแสดงความยินดีๆ กับน้องๆ ที่สอบติด ในโครงการรับตรง SMART-I ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 นี้นะครับ

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อเล่น
โรงเรียน
คะแนน SMART-I
1
ปรียนันทนา  อโนมะศิริ เอิร์ธ สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
82.7
2
วรัญญา  สิทธิสมเรือง แนน โพธิสารพิทยากร
80.6
3
อัญชิสา มีสิทธิ์ แป๊ม เตรียมอุดมศึกษา
80.2
4
ธนกร  สุริยพงศ์ประไพ เม้ง ยอแซฟอุปถัมภ์
80.0
5
วีระชัย ทรัพย์ทวีวุฒิ ซี เตรียมอุดมศึกษา
79.9
6
ก่อกุล กิตติคุณนฤมิต คิด อัสสัมชัญ
79.4
7
กีรชนา ทองวัฒนา กีต้าร์ วัฒนาวิทยาลัย
78.8
8
วนัชพร ศรมณี เฟิร์น ราชินี
78.4
9
ปิติ ไชยวัฒนาสราญสุข ปิติ สามเสนวิทยาลัย
77.8
10
ปริศา  ผลเงินชัย ป๊อป หอวัง
77.4
11
ปิยกาญจน์ ฐิติเบญจพล แอ๊นท์ ศึกษานารี
77.1
12
ฐานัส ทองเพณี ฐา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
76.9
13
พชรวีณ์ เมฆะอำนวยชัย ปอนด์ ศึกษานารี
75.9
14
อาภากร วนเศรษฐ แอน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
75.8
15
ณิชาภัทร ทองอินศรี ดรีม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
75.6
16
ชนัญดา วังประเสริฐกุล หงส์ เตรียมอุดมฯพัฒนาการ
75.3
17
สุภณัฏฐ์ ภู่ชัยวัฒนานนท์ แฟร์ เซนต์คาเบรียล
75.0
18
ทัตเทพ จันทร์แก้ว วิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
74.5
19
ภูทิพย์ เหมาะสุวรรณ ภู วัฒนาวิทยาลัย
74.3
20
ธนัญญา ห่อราศีกุล หมิว อัสสัมชัญคอนแวนต์
74.1
21
ชญาดา อัครชิโนเรศ โมโม่ นารีนุกูล
73.8
22
พิมพิกา ประสานศํกดิ์สกุล แพรว เตรียมอุดมศึกษา
73.6
23
ณัฐธิดา พิเชฐกุล เมย์ สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
73.3
24
พรปวีณ์ ปัจจะ นุ่ม นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
73.2
25
พันธวัช ตั้งจิตเพียรวิทย์ เกมส์ เทพศิรินทร์
73.0
26
ภควดี วีรวัฒน์สุนทร แป้ง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
72.8
27
สิณิช อิสลาม ฮุสนา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
72.5
28
ฑาริกา  ศาสตรานนท์ แพร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
72.3
29
วศิน คะเนเร็ว โต๋ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
71.8
30
พิมพ์ขวัญ เงยวิจิตร แตง เบ็ญจะมะมหาราช
71.5
31
ศุภวิชญ์ วรอุไร ก้อง อัสสัมชัญ
71.4
32
ณภัทร เอี่ยมวชิรสกุล ภัทร เตรียมอุดมศึกษา
71.4
33
ชรินรัตน์  พรศักดิ์กุล นิดหนึ่ง สารวิทยา
71.4
34
กชกร วิรัตน์โยธิน เนย สตรีวิทยา 2
71.1
35
หทัยรัตน์ จรัสวสันต์ ฝน เตรียมอุดมศึกษา
70.9
36
เบญจรัตน์ ทีปนะ ชมพู่ มัธยมวัดนายโรง
70.9
37
ณัชชา ฐิติภูมิเดชา โม เตรียมอุดมศึกษา
70.8
38
ปัณฑารีย์ โรจน์เลิศจรรยา ทราย ราชินีบน
70.8
39
พลช เอื้อศรีวงศ์ ดุ๊ก เตรียมอุดมศึกษา
70.6
40
กัมปนาท อิศดิศัย โอ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
70.1
41
ภูริภัทร  อรรถชิตวาทิน อาร์มมี่ สิรินธรราชวิทยาลัย
70.1
42
ชยาพร ชื่นอุระจิตร เน เตรียมอุดมศึกษา
69.8
43
นภสร สาลีงาม มุก เตรียมอุดมศึกษา
69.7
44
พีรพัฒน์  พรรักษมณี มาร์ค เซนต์คาเบรียล
69.7
45
เมธาสิทธิ์ จ้อยจำรูญ ปอม หอวัง
69.7
46
ชญานิศ เด่นสิริมงคล แจง สตรีวิทยา
69.5
47
นันพิชา จูงศิริวัฒน์ นัน เซนต์คาเบรียล
69.5
48
อลิษา หลังยาหน่าย แนน เตรียมอุดมศึกษา
69.4
49
ชัญญา ฐิติภูมิเดชา มายด์ พระหฤทัยคอนแวนต์
69.3
50
วราลี  เนติศรีวัฒน์ แนน สาธิตม.ราชภัฏนครปฐม
69.3
51
อภิชญา ถิรลาภ ปอย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
69.3
52
ปฏิภาณ สุประเสริฐ เบิร์ด สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
69.3
53
อิสรีย์ คราประยูร บู สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
68.8
54
เมธาวี ไวนฤนาท เม สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
68.8
55
จิดาภา สมุหศิลป์ แนนแนน สายปัญญา
68.4
56
ณภัค  ตั้งษณกุล ซันซิลค์ เตรียมอุดมศึกษา
68.4
57
สุทัตตา โลหสมบูรณ์ ลูกแก้ว หอวัง
68.3
58
ปุณยวีร์ เอื้อหิรัญกิตติ อิ๊งค์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
68.2
59
เพ็ญพิชชา เนติศุภลักษณ์ มิ้นท์ ธัญบุรี
68.1
60
ณิชชา คนึงเหตุ แน็ธ เตรียมอุดมศึกษา
68.0
61
ชนัญชิดา ยิ่งยง เชอร์รี่ สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
68.0
62
ธีรพล เลิศศิริมงคงกุล แฮม มัธยมวัดนายโรง
68.0
63
วรานิตย์ สันธิติพงศ์ แป้ง สามเสนวิทยาลัย
67.7
64
รตน ลีละวงศ์ นน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
67.1
65
ปิติพงศ์ แสงธรรม มาร์ท นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
67.1
66
พลอยน้ำบุษ ฤทธิเดช พลอย สตรีวิทยา 2
67.0
67
ฟ้าใส ชิณโชติ ฟ้า สตรีศรีสุริโยทัย
66.9
68
ปวีณ วิเศษแก้ว นุ๊ก พิบูลวิทยาลัย
66.9
69
ธนัต ปล้องใหม นัท สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
66.7
70
นฤพร แซ่ก๊ก นิ้ง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
66.7
71
วีรภัทร กอโชคชัย พีท พระหฤทัยนนทบุรี
66.7
72
พัทธนันท์ คงจันทร์ เตย สามเสนวิทยาลัย
66.7
73
นัฐปวี บวรวัฒนวานิช เอ็ม เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
66.6
74
กัญญาณัฐ ตั้งมะโนธรรม พิกกี้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
66.6
75
พีรยา ลิโมทัย กิ่ง ศรียานุสรณ์
66.3
76
ณัฐวดี ทองมั่ง ดิว สตรีวิทยา
66.3
77
ดนุชเดช ชัยสิงหาญ เมฆ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
66.2
78
พุธธิดา ไตรวิทยากร เฟิร์น เขมะสิริอนุสสรณ์
66.1
79
ปิยเนตร  พงษ์หิรัญ ดาว ชัยนาทพิทยาคม
66.1
80
ปุญญาพร บุญธรรมมา ปุญ มงฟอร์ตวิทยาลัย
66.0
81
มนัสนันท์ ตันธีระพลชัย เฟิร์น ระยองวิทยาคม
66.0
82
อริสา องคพิพัฒน์ กุ๊กไก่ โยธินบูรณะ
65.9
83
ธนพร แก่นจันทร์ มิ้นท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
65.8
84
ธนัญชนก ทวีสุข มะปราง สิรินธร
65.4
85
ศุภกฤต  อ่อนปาน แบงค์ เทพศิรินทร์
65.3
86
สุทธิพจน์ รัตนอาภา เป็ก สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
65.0
87
ธนัญญา  พรรักษมณี เบนเซ่ เตรียมอุดมศึกษา
64.9
88
ธงชัย ปึงเจริญกุล เหมาตุง เซนคาร์เบรียล
64.9
89
จิรทิปต์ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ เบิร์ด หอวัง
64.3
90
เบญจพร พัดเจริญรุ่งเรือง เบนจี้ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
64.3
91
กรกช โล้ตั้งชนินทรา กุ๊ก อัสสัมชัญคอนเเวนต์
64.2
92
ชนกนันท์ มาศศรี นก สารวิทยา
63.7

นางสาวปรียนันทนา อโนมะศิริ (น้องเอิร์ธ)

โรงเรียน สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร

คะแนน SMART-I 82.7 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One

         ก็อย่างแรกเลยคือหนูขอขอบคุณพี่ทันมากๆ เลยค่ะ ได้เรียนกับพี่ทำให้หนูอ่านหนังสือได้ตรงแนว แล้วก็หาจุดอ่อนของตัวเองเจอ  แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้น ขอบคุณที่มี เก๋าเกม ขอบคุณอะไรอีกหลายๆ อย่าง ให้เขียนคงไม่หมด ขอบคุณจริงๆ ค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายวีระชัย ทรัพย์ทวีวุฒิ (น้องซี)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 79.9 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         ผมว่าพี่สอนเลขดีนะครับ ส่วนการอ่านผมว่าพี่ก็สอนให้รู้จักคิดเป็น+ตีความ แต่คะแนนผม steady มาก 555 ไม่รู้ทำไม (ถึงจะไม่มากแต่ผมก็พอใจในคะแนนตัวเองล่ะ) ความรู้รอบตัวของพี่ก็ดีครับ มีทริคตัดช้อยส์ แต่เวลาเข้าห้องสอบผมชอบลืมเอง บางทีมัวแต่คิดเพลินหรือไม่ก็ไม่ทันได้มีเวลาให้คิด แถมพี่ยังมีทริคเล็กๆ น้อยๆ ยิบย่อยมากมายล้านแปดที่บางทีเรานึกไม่ถึง รวมถึงบอกการเตรียมตัวอะไรพวกนี้ด้วย ดีมากๆ อ้อ พี่เม้าเก่งดีด้วย ฟังเพลินดี 55

         สำหรับน้องๆ รุ่นต่อไปก็ขอให้ตั้งใจละกันครับ ถ้าเราตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายที่แน่นอน มุ่งมั่นแล้วพร้อมจะฝ่าฟันไป เป้าหมายก็สำเร็จไปแล้ว 50% อีก 50% อยู่ที่จังหวะ โอกาส ความสามารถ การพยายาม ความอดทนของเราเอง ทำให้เต็มที่แล้วเราจะไม่มีคำว่าเสียใจภายหลัง (ถึงเศร้าก็เศร้าแปปเดียว เนาะ ^^) พี่ทันมีความรู้ความสามารถ+ทริคดีๆ เยอะก็ขอให้เก็บจากพี่เขาให้ได้มากที่สุดครับ (:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวกีรชนา ทองวัฒนา (น้องกีต้าร์)

โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย

คะแนน SMART-I 75.2 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive Two

         ขอบคุณพี่ทันมากๆเลยนะคะ เรียน dejure แล้วทำให้รู้เทคนิคการทำข้อสอบและทำข้อสอบได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆ เลยค่ะ คะแนนก็สูงขึ้นมากอีกด้วย ถ้าไม่ได้เรียนกับพี่ทัน ก็คงไม่ได้คะแนนเท่านี้ ทั้งหมดนี้เพราะพี่ทัน :) ขอบคุณนะคะ…ขอให้น้องๆ นำคำของพี่ทันที่พี่ทันแนะนำ สั่งสอน นำไปทำทุกอย่าง คะแนนพุ่งแน่นอนค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวปิยกาญจน์ ฐิติเบญจพล (น้องแอ๊นท์)

โรงเรียน ศึกษานารี

คะแนน SMART-I 77.1 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive One

         ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ทันมากๆเลยน่ะค่ะ หลังจากเรียนกับพี่ทันแล้วคะแนนก็พุ่งเลย ดีกว่าครั้งก่อนๆเยอะ ไม่คิดเลยว่าจะได้คะแนนแบบนี้ เหมือนฝันเลย! ทั้งความรู้และเทคนิคลัดต่างๆ เอามาใช้แล้วเป๊ะมาก! ทำให้มีความรู้มากขึ้น มีสติ สมาธิมากขึ้น แล้วก็มีกำลังใจ+ความพยายามมากขึ้นด้วย เย้เย้ <3 แล้วก็ขอบคุณพี่กอล์ฟด้วยน่ะ และพี่ๆเดอจูเร่ทุกคนด้วย ^^  พี่ๆใจดี ดูแล เป็นกันเองสุดๆ  ดีใจมากที่ได้มาเรียนที่เดอจูเร่ เหมือนได้อะไรมากมายนอกจากความรู้จากที่นี่ ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะ :)

         อยากให้น้องๆตั้งใจเรียน ฝึกทำโจทย์มากๆ โดยเฉพาะฝึกภาษาอังกฤษก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีๆเลย เพราะอังกฤษของที่นี่ยากจริง!! และส่วนมากจะเป็นตัวฉุดคะแนนด้วย นอกนั้นก็ต้องมีความพยายาม ความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นลูกแม่โดม ^^ ต้องเชื่อว่าเราสามารถทำได้ และต้องทำให้ได้ด้วยน่ะ :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวพชรวีณ์ เมฆะอำนวยชัย (น้องปอนด์)

โรงเรียน ศึกษานารี

คะแนน SMART-I 75.9 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive One

         อัยย๊ะ !! ขอบคุณพี่ทันมากๆเลยนะคะ ที่ทำให้หนูสามารถเข้าไปเรียนในมหาลัย และคณะที่หวังเอาไว้ ^^ TU Fighting !! อิอิ อยากเรียนมากมาย~ ~~~ ตอนเรียนบางทีหนูก็แอบกลัวพี่นิดนึง 555 ก็พี่ชอบโหดบ่อยๆนินา อิอิ แต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่พี่ทำให้หนูฮึดอ่านหนังสือ !! ไม่ว่าจะเป็นคำขู่ หรือกำลังใจก็ตาม 555 ก็ต้องขอบคุณจริงๆ อ้อๆ หนูชอบหนังสือ unlock มั่กๆ หนูคิดว่ามันมีประโยชน์มหาศาลกับคนที่ต้องการสอบ smart 1 จริงๆ หนู้คิดว่า unlock เปนส่วนหนึ่งที่ทำให้หนู้สอบติดด้วยแหละ ^^ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเดอ จูเร่ ทุกคนเลยน้าค้า ที่ทำให้หนู้ได้มาไกลขนาดนี้ ขอบคุณค่า ( หนูจะกลับไปเยี่ยมนะค๊ะ ^^ )

         อยากบอกน้องๆ ว่า ทุกวิชาที่สอบมีความสำคัญหมดนะคะ แต่วิชาที่ควรจะเสริมให้พร้อมมากที่สุด ก็คิดว่าเป็นภาษาอังกฤษ เพราะสามารถเอาไว้ใช้ติดตัวได้ตลอด ไม่ใช่แค่สอบ ส่วนการอ่านหนังสือ ก็อย่าหักโหม แต่ขอสม่ำเสมอ เวลาว่างๆ อาจจะเอาไว้ทำโจทย์เลข หรือนั่งท่องศัพท์ ซึ่งมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะ ( เวลาจำศัพท์อย่าจำโดดๆตัวเดียว แต่ควรจำsynonym ด้วยค่ะ ) ^^ สำหรับการอ่าน ก็ควรฝึกวิเคราะห์จากบทความในหนังสือพิมพ์ก็ดีนะคะ จะช่วยน้องๆได้มากทีเดียว ส่วนความรู้รอบตัว ก็ควรจะดูข่าวอย่างสม่ำเสมอน้า เพราะว่าความรู้รอบตัวเกือบทุกรอบก็ออกข่าวเยอะเหมือนกัน ค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวธนัญญา ห่อราษีกุล (น้องหมิว)

โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์

คะแนน SMART-I 74.1 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         ดีใจมากๆ ที่ได้มาเรียนที่ dejure เพราะว่านอกจากจะได้ความร ู้อย่างเต็มเปี่ยมจากพี่ทันแล้ว ยังได้เพื่อนที่มีจุดหมายเดียวกัน คอยช่วยเหลือกันตลอด ความรู้สึกตอนที่เรียนก็เป็นกันเอง มีบ่นมีว่าบ้าง แต่ก็เป็นการกระตุ้นให้เราขยันมากขึ้นๆ เพื่อที่จะได้คณะที่เราตั้งใจอยากเรียน คอยเรียกไปฟังเฉลย อัพเดทข้อสอบตลอด ถึงแม้ว่าจะเรียนจบคอร์สไปแล้ว ทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้นในการสอบครั้งต่อไปค่ะ

         ก็อยากให้น้องๆ ที่ตั้งใจอยากเรียนคณะนี้ เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารีบตอนท้าย คอยไปสอบเก็บคะแนนทุกครั้งถึงแม้ว่าครั้งแรกๆ อาจจะได้คะแนนน้อย แต่ก็อย่ายอมแพ้พยายามต่อไป ขยันอ่านหนังสือฝึกทำแบบฝึกหัดให้มากๆ ค่ะ ยังไงก็ต้องทำได้ สู้สู้จ้า

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวพิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล (น้องแพรว)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 73.6 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         เรียนกับพี่ทันได้ความรู้และสาระดีๆ แล้วก็ได้เทคนิกไปใช้ในการสอบเยอะมากค่ะ พี่ทันทำให้มีแรงฮึดสู้ในการสอบทุกรอบ ไม่ว่าคะแนนจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม กำลังใจจากพี่ทันช่วยได้มากเลยค่ะ ขอบคุณพี่ทันมากๆค่ะ ^^  ส่วนน้องๆ ปีหน้านะคะ ต้องดูว่าเราอ่อนวิชาไหนต้องฝึกฝนให้มากๆ วิชาไหนทำได้ดีก้อย่าประมาทเพราะครั้งต่อไปคะแนนอาจจะตกก็ได้ ต้องฝึกฝนเสมอ แล้วก็อย่าเครียด เพราะจะมำให้กดดัน คิดอะไรไม่ออก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวพรปวีณ์ ปัญจะ (น้องนุ่ม)

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

คะแนน SMART-I 73.2 คะแนน

Course: All In One

         พี่ทันอาจจำหนูไม่ได้มั้งเพราะหนูนั้งใต้แอร์หลังสุดเรยคะ แต่หนูจำพี่ทันได้นะคะก็คิดถึงนะคะ พี่เป็นคนเฮฮาสอนเข้าใจค่ะ ขอให้น้องๆ ปีต่อไปทำเต็มที่…เต็มที่เรยยน้อง  น้องยังดีน้องได้บัญชีน้องเอาเรยยใช่ม้าแต่พี่ชอบรองจากหมออะ พี่ก็ต้องอ่านทุกวิชาเรยนะพี่ยังไม่รุหรอกนะว่า พี่จะติดไม่ติดแต่พี่ก็จะทำเต็มที่นะน้อง  ขยันเราก็ได้ สู้ๆ ค่ะอ่านสือเยอะๆและทำแบบฝึกหัดหลายๆ เล่มน้าไม่ใช่เล่มเดียวพอนะจ๊ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวสิณิช อิสลาม (น้องฮุสนา)

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

คะแนน SMART-I 72.5 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         พี่ทันช่วยให้หนูคิดเลขได้เร็วขึ้นมากๆ ทำให้จับจุดในการทำการอ่านและภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมากๆ โดยเฉพาะการอ่าน เพราะแต่ก่อนหนูทำแบบไม่มีหลักการเลย เชื่อใจตัวเองอย่างเดียว คะแนนก็เลยออกมาห่วยๆ แต่หลังจากเชื่อฟังพี่ทัน และลองทำตามวิธีของพี่ทัน หนูอยากบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆค่ะ ^ ^ หนูชอบสไตล์การสอนของพี่ทัน มันไม่น่าเบื่อ ชอบพี่ทันชอบเล่าเรื่อง ทำให้ได้ค.รู้รอบตัวเพิ่มขึ้น ขอบมากๆ ที่เว็ปเดอจูเร่สรุปค.รู้รอบตัวก่อนสอบให้ทุกครั้ง สุดท้าย หนูขอบคุณพี่ทันมากกกกกกกกกกๆๆๆ ถึงหนูจะเก่งได้ไม่ถึงครึ่งนึงของพี่ แต่หนูรู้สึกดีกับตัวขึ้นเยอะมากหลังจากที่เรียนกับพี่ ขอบคุณพี่ทันจริงๆ ค่ะ ^ ^”

         น้องๆ ที่อยากสอยได้คะแนนเยอะๆ อันดับแรกคือต้องไปซื้อ SMART-I Unlocked มาก่อน จะซื้อกี่เล่มก็ได้ตามสภาพการเงินของที่บ้านน้อง แล้วหมั่นทำข้อสอบคณิตบ่อยๆ เพราะออกแนวเดิมๆบ่อยมาก ซ้ำบ่อยมาก ถ้าเราฝึกทำจนคุ้นเคยแล้ว พอเข้าไปทำจริงมันก็จะง่ายขึ้น ,, ภาษาอังกฤษกับการอ่านไม่รู้จะแนะนำยังไง ที่พี่ทำได้เพราะการสอนของพี่ทันบวกกับเซนส์อันน้อยนิดของพี่ ,, ค.รู้รอบตัว ก็ไม่ยาก เข้าเว็ปเดอจูเร่อาทิตย์ก่อนสอบ รอจากที่เดอจูเร่สรุปให้ ,, ที่สำคัญคือต้องอดทน ต้องพยายาม มันเป็นไปได้ยากที่น้องจะได้คะแนนดีตั้งแต่ครั้งแรก แต่มันจะกลายเป็นเรื่องง่าย ถ้าเราอดทนที่จะฝึกฝน และจะเป็นไปได้มากขึ้นถ้าน้องเรียนเดอจูเร่!! สู้ๆนะคะ ^ ^V”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณภัทร เอี่ยมวชิรสกุล (น้องภัทร)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 71.4 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         พี่ทันสอนสนุก เฮฮา ให้คำปรึกษาและสร้างกำลังใจให้พวกเรา มาโดยตลอด มีเทคนิคที่ให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น ขอบคุณพี่ทันมากๆนะคะ ถ้าน้องๆ ตั้งใจเรียนในให้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม และฝึกฝนทำโจทย์ คะแนนจะดีขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนค่ะ :)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวกชกร วิรัตน์โยธิน (น้องเนย)

โรงเรียน สตรีวิทยา 2

คะแนน SMART-I 71.1 คะแนน

Course: Exclusive One

         เรียนกับพี่ทันทำให้เข้าใจอะไรมากๆขึ้น พี่ทันเป็นคนที่ทุ่มเทและมีจิตวิญญาณในการสอนมาก มีความตั้งใจที่จะพาพวกเราไปถึงฝัน ฝากถึงน้องๆ นะคะ ควรมีพื้นฐานเลขและengดีตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างพี่เป็นคนที่เคยเกลียดengมาก โง่สุดๆ และพี่ยังมีเวลาไม่มากอีก ยิ่งคนได้ตั้งแต่ ม.4-5 จะดีมาก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวเบญจรัตน์ ทีปนะ (น้องชมพู่)

โรงเรียน มัธยมวัดนายโรง

คะแนน SMART-I 70.9 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two

         dE jUrE สุดยอดไปเลยค่ะ พี่ทันสอนดีและสนุกมากๆ ตั้งแต่มาเรียนกับพี่ทัน พู่รู้สึกประทับใจมากๆ dE jUrE เป็นที่เรียนพิเศษที่เดียวที่พู่ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว คำพูดของพี่ทันทำให้พู่มีกำลังใจที่จะฝึกทำข้อสอบ และเพราะเทคนิคดีๆจากพี่ทัน ทำให้พู่ที่ได้คะแนนจาก 40 ขึ้นเป็น 70 ได้ ขอบคุณพี่ทันมากๆ เลยนะคะ :))

         ป.ล. ไทแลนด์เดอร์สนุกมากค่ะ พู่รออ่านเล่มต่อไปอยู่นะคะ ถ้าเกิดหนังสือของพี่ทันได้สร้างเป็นหนังจริงๆ อย่าลืมเรียกพู่ไปเป็นตัวประกอบด้วยนะ 5555 ส่วนน้องๆ ที่อยากได้คะแนนสูงก็ต้องทำตามกฏของพี่ทันค่ะ แล้วก็ฝึกทำข้อสอบ SMART-I รอบก่อนๆเยอะๆ รับรองได้คะแนนดีแน่นอน 99 ล้านเปอร์เซ็น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายภูริภัทร อรรถชิตวาทิน (น้องอาร์มมี่)

โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย

คะแนน SMART-I 70.1 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         พี่ทันเป็นเหมือนทั้งอาจารย์และก็เป็นพี่ชาย ในเวลาเดียวกัน พี่ทันสอนสนุก เป็นกันเองมาก ชอบปล่อยมุขอยุ่เสมอ บางครั้งผมนั่งขำจนท้องแข็ง บางครั้งพี่ทันก็โม้กระจุยทั้งคาบ 555 แต่เวลาพี่ทันจริงจัง ทุกอย่างที่พี่ทันสอนล้วนแต่เป็นประโยชน์กับตัวเราทั้งในทางตรงและก็ทางอ้อมด้วย พี่ทันไม่ได้สอนแค่ให้เราทำข้อสอบ แต่ยังพยายามสอนให้เราสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยให้รอดด้วย พี่ทันเป็นคนที่วางตัวดีมาก เวลาไหนสนุกก็สนุก เวลาไหนควรจริงจังเคร่งเครียดก็จะอีกแบบนึง ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของพี่ทัน และไม่รู้สึกผิดหวังเลยสักนิดที่ได้มาเรียนกับที่นี่ สุดท้ายก็อยากจะขอขอบคุณพี่ที่ทำให้ผมทำข้อสอบออกมาได้คะแนนที่ดี ขอให้พี่ประสบความสำเร็จกับการเขียนไทแลนเดอร์นะครับ และก็ขอให้เป็น Prime Minister Of Thailand ไวๆนะครับ 555

         ครั้งแรกที่มาเรียนคิดว่า บรรยากาศในห้องคงมีแต่เสียงพี่ทันสอน กับเสียงเงียบกริบของเด็กนักเรียน แต่พอได้มาเรียนจริงๆทุกอย่างกลับตรงกันข้าม พี่ทันสอนสนุก เฮฮา และเป็นกันเองกับเรามาก พี่ทันจะพยายามถามคำถามบ่อยๆให้เราได้คิดได้พูดอยู่เสมอ ที่สำคัญคือ นอกจากพี่ทันจะสอนความรู้ขั้นเทพให้เราแล้วยังมีเทคนิคปราบเซียน ทีเด็ดปราบเกรียน อีกมากมายที่จะทำให้เราอ่านเกมส์ของข้อสอบได้ทะลุปรุโปร่งยิ่งขึ้น บอกได้คำเดียวว่า ใครไม่ได้เรียนที่ Dejure พลาดของเด็ดแน่นอนคร้าบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวอภิชญา ถิรลาภ (น้องปอย)

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

คะแนน SMART-I 69.3 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         ดีใจที่ได้มาเรียนกับพี่ทัน โดยเฉพาะที่คิดเลขเร็วขึ้นเพราะพี่ทันทั้งนั้น หลังเลิกเรียนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเลิกเรียนแล้วพี่ทันก็ยังอธิบายให้ฟังได้อีก สิ่งที่พี่ทันพูดให้กำลังใจในห้องเป็นแรงฮึดให้อ่านหนังสือ ให้สู้ทั้งนั้น ขอบคุณพี่ทันค่ะ ;) )—-อย่าอยากมากกว่าพยายาม ;) )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวอิสรีย์ คราประยูร (น้องบู)

โรงเรียน สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร

คะแนน SMART-I 68.8 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         ก่อนอื่นเลย หนูอยากขอบคุณพี่ทันมากๆ จริงๆ ค่ะ ครั้งแรกที่หนูเรียนคอร์สall in one หนูรู้สึกกลัวพี่ทันมาก สายตาพี่น่ากลัว แล้วยิ่งที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้รักทุกคน มีคนที่พี่เกลียด หนูก็ยิ่งกลัวจะเป็นหนู แต่การบ้านหนูก็ทำ หนูก็ตั้งใจเรียน เรียนไปเรียนมาก็เริ่มชิน และลงทุกคอร์สเลยค่ะ (พี่สอนดีจริงๆ) ทุกครั้งที่ตอบคำถามก็ยังเกรงๆ แต่หนูกลัวพี่จะโมโห ตอบผิดบ้างถูกบ้าง การว่าของพี่คือแรงกระตุ้น ที่สำคัญหนูเป็นคนอ่อนอังกฤษอย่างจริงจังค่ะ เมื่อก่อนแปลไม่ออกเรย แต่พี่ช่วยหนูเยอะมาก ทั้งที่สอบและที่โรงเรียน ขอบพระคุณอย่างสุดซึ๊งค่ะ แม้คะแนนหนูจะไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นแต่หนูได้หลายๆ อย่างจากพี่มาก มีโอกาสหนูจะเข้าไปหานะคะ ไม่ลืมพี่แน่นอนค่ะ

         อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจในทุกๆรอบที่สอบ คิดว่าทุกครั้งคือครั้งสุดท้าย ไม่อย่างนั้นมารู้สึกตัวรอบหลังๆ ถึงคะแนนจะถึง แต่จะไม่สูงเท่าเพื่อนคนอื่น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวเมธาวี ไวนฤนาท (น้องเมย์)

โรงเรียน สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร

คะแนน SMART-I 68.8 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive Two

         ขอบคุณพี่ทันมากๆๆๆเลยค่ะ  พี่ทันสอนหลายๆอย่างที่หนูไม่รู้มาก่อน  ถึงคะแนนจะได้ไม่มากเท่าที่หนูหวัง  แต่หนูรู้ตัวว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่ตั้งใจให้มากพอ   ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ทันอีกครั้งค่ะ น้องๆก็ต้องพยายามให้มากๆๆๆ  ขยันๆๆ  ทำข้อสอบซ้ำเยอะๆ แล้วผลจะออกมาดีเอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวจิดาภา สมุหศิลป์ (น้องแป๊ม)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 68.4 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive Two

         รู้สึกดีมากๆ คะที่ตัดสินใจเรียนที่นี่ ทำให้รู้จักเพื่อนเยอะแยะและหลากหลายมากขึ้น พี่ๆทุกคนก็ใจดีมากๆๆๆ โดยเฉพาะพี่ทัน(?) อยากจะขอบคุณพี่ทันมากๆ นะคะที่ทำให้แนนมีวันนี้ ขอบคุณที่คอยสั่งสอนและให้หำลังใจ รวมทั้งคำพูดหลายๆอย่างที่ทำให้คิดได้ว่าควรจะทำตัวให้ดีขี้น เลิกขี้เกียจสักที ขอบคุณมากๆคะ ^^ ก็อยากจะบอกว่าให้เชื่อคำพูดของพี่ทันเอาไว้ดีที่สุด พี่ทันเขาเทพจริงๆคะ ^^ 55555
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวสุทัตตา โลหสมบูรณ์ (น้องลูกแก้ว)

โรงเรียน หอวัง

คะแนน SMART-I 79.4 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two

         อยากขอบคุณพี่ทันล้านครั้งที่ช่วยให้คะแนนเลขเหียกๆ ของแก้ว เพิ่มขึ้น (เยอะ!) ^__^
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายธีรพล เลิศศิริมงคลกุล (น้องแฮม)

โรงเรียน มัธยมวัดนายโรง

คะแนน SMART-I 68.0 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two

         ก็ขอบคุณทุกอย่างที่สอนมาเจอกันมาตั้งแต่มีนาคมนี่ก็ครึ่งปีละ ถึงตอนแรกๆ ไม่กล้าคุยเพราะเกร็ง (ทั้งๆ ที่ไปไหนมาไหนก็เจอตลอดแต่ไม่กล้าทัก) แต่ตอนหลังๆ ก็กล้าคุยมากขึ้น แล้วตอนแรกก็แอบโกงไม่ทำตามที่บอก แต่ตอนหลังๆ ทำมันก็ขึ้นจริงๆ ก็ขอบคุณมากๆ แล้วก็ชอบคำที่พี่ชอบพูดบ่อยๆ “โคตรกาก”

ง่ายๆ สั้นๆ “ทำตามพี่ทัน” (เทคนิคลับ วิดพื้น คะแนนขึ้นมา 2 ครั้งหลังเลย)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายปัณณสิทธิ์ พาราพิบูลย์ (น้องปันปัน)

โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี

คะแนน SMART-I 67.2 คะแนน

Course: All In One

         รู้สึกดีครับ พี่สอนเข้าใจง่าย โจทย์ต่างๆทั้งจากหนังสือและในห้องเรียน สามารถเอาไปใช้ดัดแปลงในการทำข้อสอบได้จริงครับ : ) ส่วนน้องๆ ปีหน้าก็อ่านหนังสือไม่ต้องเยอะครับ แต่อ่านให้เข้าใจ ถามเพื่อนๆ ให้คนอื่นสอน ดีกว่าอ่านเองเครียดๆซีเรียสคนเดียวครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวนฤพร แซ่ก๊ก (น้องนิ้ง)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

คะแนน SMART-I 66.7 คะแนน

Course: All In One, All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         ตั้งแต่ได้เรียนกับพี่ทันมาก็รู้เลยว่าตัวเองโชคดีมาก ที่ได้เลือกสถาบันที่ดีที่สุด พี่ทันช่วยสอนในส่วนที่ไม่เข้าใจเยอะมากทำให้คะแนนเพิ่มขึ้น อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ ถึงแม้ว่าคนที่เรียนไม่เก่งอย่างนิ้งก็สามารถเข้าใจได้ ขอขอบคุณพี่มาก และหากมีสิ่งใดที่นิ้งเคยทำผิดพลาดหรือทำให้พี่ไม่พอใจก็ขอโทษจริงๆ ค่ะ

         ถ้าให้แนะนำรุ่นน้องจริงจังก็ต้องบอกว่าขอให้มีกำลังใจมากๆ อย่าท้อ นะ  เพราะทุกๆ อย่างที่เราลงทุนไปไม่ว่าจะการอ่านหนังสืออย่างหนัก การถ่อสังขารไปสอบแต่ละรอบ หรือการมาเรียนพิเศษนั้น ทุกนาทีมันมีค่าจริงๆและเวลาที่น้องได้สัมผัมกับคำว่า “ฉันคือนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของม.ธรรมศาสตร์” นอกจากจะรู้สึกภูมิใจแล้ว พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนๆ ของน้องๆ ก็จะมีความสุขไปด้วย ขอให้น้องมีความตั้งใจจริง และพยายาม ทำตามที่พี่ทันบอก เพราะเด็กเดอทุกคนที่ทำตาม ติดกันทุกคนแล้วพี่ก็เชื่อว่า น้องๆ ทำได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No picture

นางสาวกัญญณัฐ ตั้งมะโนธรรม (น้องพิกกี้)

โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

คะแนน SMART-I 66.9 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         หลังจากที่เรียที่ dE jUrE แล้วทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆๆ เพิ่มมากขึ้น ได้พูดคุยในหลายๆๆ เรื่อง สนุกและเฮฮามาก และก็สำหรับพี่ทัน พี่ทันเป็นครูและพี่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีเทคนิคมากมายในการสอน และจะเล่าเรื่องราวต่างๆๆให้ฟังเสมอ ทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น เวลารู้สึกแย่เมื่อได้คะแนนน้อยพี่ทันก้อจะคอยให้กำลังใจ หรือค่อยพูดกระตุ้นให้เรามีแรงฮึด และขยันมากขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้เวลาไปห้องสอนพี่ทันจะดูเข้มไปบ้าง อิอิ และสุดท้ายก้อต้องขอบคุณพี่ทันมากๆๆ นะคะที่ค่อยสอนและให้กำลังใจเรื่องราวต่างๆ ให้นะคะ

         ก้ออยากให้น้องๆๆที่อยากสอบ Smart 1 ได้คะแนนดี มาเรียนที่ dE jUrE เพราะของเค้าดีจริง! และก้อถ้าเรียนแล้วก้อให้ทำตามที่พี่ทันบอกนะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวปิยเนตร พงษ์หิรัญ (น้องดาว)

โรงเรียน ชัยนาทพิทยาคม

คะแนน SMART-I 66.1 คะแนน

Course: All In One

         ต้ององขอบคุณพี่ทันมากนะคะ ที่ได้ให้เทคนิคในการทำข้อสอบ และช่วยพูดปลุกจัยให้เสมอๆ เวลาเรียน ทำให้ตอนเรียนกับพี่ หนูรู้สึกฮึดมากๆเสียดายที่มาเจอกับพี่ช้าไป ทำให้ได้เรียนแค่คอร์สเดียวเท่านั้น เพราะหนูอยู่ต่างจังหวัดด้วย เลยมีโอกาสมาเรียนกับพี่แค่วันเสา อาทิตย์ ยังไงต้องขอบคุณพี่มากที่เป็นอาจารย์ และผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ดี ขอบคุณมากค่ะ

         การสอบสมาร์ทวัน ต้องอาศัยการอดทน ขยัน ฝึกฝน อย่าพลัดวันประกันพรุ่ง เพราะวันเวาลาที่ผ่านไปแล้ว ไม่มีทางหวนกลับมาได้สิ่งที่มีค่า ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ในเมื่อเรารู้จุดหมายของเราแล้ว ก็ต้องไปให้ถึงให้ได้ อย่าปล่อยให้สิ่งรอบข้างมาทำให้เราไปไม่ถึงฝัน ขอให้น้องๆ รุ่นหลังตั้งใจให้มากๆ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะคะ คนที่เริ่มสอบเร็ว จะทำให้ได้เปรียบมาก เพราะจะชินกับการทำข้อสอบ อีกอย่างต้องรู้จักแบ่งเวลาในการทำ ขอให้ทุกคนอด ทน และขยัน เท่านั้น จะได้ในสิ่งที่ฝันไว้เองค่ะ เกิดเป็นคนมันต้องสู้ สู้ๆ นะคะ : )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภกฤต อ่อนปาน (น้องแบงค์)

โรงเรียน เทพศิรินทร์

คะแนน SMART-I 65.3 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         ขอบคุณพี่ทันมากครับ ไม่ว่าตอนนี้คะแนน SMART จะเป็นยังไง มาเรียน dejure ไม่ผิดหวังแน่นอน !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวธนัญญา (น้องเบนเซ่)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 64.9 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         หลังจากที่เรียนกับเดอจูเร่  เหมือนได้เปิดโลกใหม่ด้านภาษาอังกฤษเลยค่ะ   เมื่อก่อนแบบอ่าน passage ไม่รู้เรื่องเลย งงๆ แต่พอมาเรียนกับพี่ทัน พี่ทันสอนให้หัดตีความ หัดเดาศัพท์ หนูก็เลยอ่านเรื่องเข้าใจมากขึ้น  ส่วน error  เมื่อก่อนก็ดูอะไรไม่ออกเลย รู้แค่ว่าอันไหนมันแปลกๆ ก็ตอบๆ ไป แต่พอมาเรียนกับพี่ทันก็แยกโครงสร้างประโยคเป็น  ทำให้สามารถเห็นว่าข้อไหนผิดได้   สุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณพี่ทันมากๆ นะคะ  พี่สอนหนูทั้งด้านความรู้  และพี่ทันยังสอนให้หนูสู้ และไม่ท้อด้วยค่ะ  เวลาหนูเรียนพี่ทันเสร็จกลับบ้าน หนูเล่าให้แม่ฟังทุกวันเลยว่า พี่ทันเก่งมาก แล้วก็สอนดีมากๆ ด้วย  ขอบคุณพี่ทันจริงๆ ค่ะ

         อยากให้น้องๆ ทุกคน ตั้งใจเรียนกับพี่ทันมากๆ นะคะ   อย่าท้อถึงแม้เราจะต้องสอบหลายรอบก็ตาม  ขอแค่อย่าหยุดฝัน  และทำตามความฝันให้เต็มที่ค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวกรกช โล้ตั้งชนินทรา (น้องกุ๊ก)

โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวต์

คะแนน SMART-I 64.2 คะแนน

Course: All In One

         พี่ทันสอนดีมากๆค่ะ มีเทคนิคมากมายที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น เเละ ทำโจทย์ได้เร็วขึ้นค่ะ ขอบคุนพี่ทันมากค่ะ

นางสาวอัญชิสา มีสิทธิ์ (น้องแป๊ม)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 80.2 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One

         หลังก็หลังจากที่ได้มาเรียนกับพี่ทัน ก็ได้รู้เทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบมากขึ้น ได้ฝึกทำข้อสอบที่เคยใช้สอบจริงๆ ทำให้ทำข้อสอบได้มากขึ้นและเร็วขึ้น เวลาเรียน ก็ไม่รู้สึกเบื่อ เพราะพี่ทันสอนสนุกค่ะ มีตลกๆ ไม่เครียด เหมือนพี่สอนน้อง ไม่เข้าใจก็มาถามนอกรอบได้ค่ะ มาปรึกษาได้ สุดท้ายก็อยากจะบอกพี่ทันว่า “ขอบคุณพี่มากๆนะค่ะพี่ทัน” :)

         ก็อยากฝากไว้ว่าให้น้องๆตั้้งใจนะค่ะ สู้ๆๆ ใครที่ได้คะแนนน้ิอยๆตอนนี้ก็อย่าท้อนะค่ะ พยายามต่อน้าาา ขยันให้มากๆๆน้า ทนเหนื่อยอีกนิดเดียว ฝันของเราก็จะเป็นจริงแล้ว:) พี่ก็เคยคะแนนแย่มาก่อน แต่ถ้าเราขยัน ฝึกทำข้อสอบเยอะๆ ทบทวนที่พี่ทันสอนบ่อยๆ แล้วเราก็จะจับแนวได้ ทีนี้พี่เชื่อว่าคะแนนมันต้องดีขึ้นแน่นอนเนอะ!! อ้อ อย่าลืมไปฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบจริงกันด้วยนะค่ะ เพราะส่วนใหญ่สิ่งที่ทำให้ทำคะแนนได้น้อยคือทำไม่ทันนั่นเองง ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีนะค่ะ ได้เป็นลูกแม่โดมกันทุกคนเลยจ้าาา :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายก่อกุล กิตติคุณนฤมิต (น้องคิด)

โรงเรียน อัสสัมชัญ

คะแนน SMART-I 79.4 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO!

         ก็อยากจะบอกว่าคิดถูกจริงๆที่เลือกเรียนที่นี่ครับ เรียนกับพี่ทันแล้วได้อะไรเยอะมากจริงๆ ทั้งความรู้ แนวคิด  แรงกระตุ้น แล้วก็เพื่อนใหม่ๆ อยากขอบคุณพี่ทัน ที่ทำให้ผมได้คะแนนถึงขนาดนี้ครับ อยากให้น้องๆ เตรียมตัวครับ ถ้าเตรียมตั้งแต่ ม.5 ก็จะได้เปรียบ แล้วก็ตั้งใจฟังพี่ทัน ถ้าพี่ทันให้ฝึกยังไงแล้วฝึกตาม คะแนนน้องจะดีแน่ๆ ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวปริศา ผลเงินชัย (น้องป๊อป)

โรงเรียน หอวัง

คะแนน SMART-I 77.4 คะแนน

Course: Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         รู้สึกดีใจมากและไม่ผิดหวังเลยที่เรียนที่ Dejure ที่นี้มีอะไรมากมายทั้งความรู้และความสนุกสนาน อยากบอกพี่ทันว่า ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกค่ะ ที่คอยสั่งสอนและแนะนำสิ่งดีๆ ให้ พี่ทันได้สอนอะไรหลายๆ อย่างมากมาย พี่ทันไม่ใช่แค่ครูที่เต็มไปด้วยความสามารถ แต่ยังเป็นหมอที่เก่งที่สามารถรักษาคนป่วยให้หายได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร ขอบคุณมากนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายฐานัส ทองเพณี (น้องฐา)

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

คะแนน SMART-I 76.9 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         หลังจากเรียนที่นี่แล้วรู้สึกมีความหวังในกับการสอบมากขึ้น จากที่ในตอนแรกผมเองทำคะแนนได้น้อยมาก รู้สึกเครียด พอมาเรียนกับพี่ทันก็รู้สึกดีขึ้น ชอบที่พี่ทันด่า เพราะทำให้ผมต้องขยันมากขึ้นจนได้คะแนนที่ต้องการ ขอขอบคุณพี่ๆ de jure ทุกคน และพี่ทัน ที่ทำให้ผมได้คะแนนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ครับ

         ก็อยากให้น้องๆขยันมากๆ ครับ พี่ทันบอกอะไรก็อยากให้กลับไปทำด้วย เราทุกคน “ท้อ” ได้ แต่อย่าถอย จงให้ “ท้อ” เป็นเพียงชื่อของผลไม้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายสุภณัฏฐ์ ภู่ชัยวัฒนานนท์ (น้องแฟร์)

โรงเรียน เซนต์คาเบรียลี

คะแนน SMART-I 75.0 คะแนน

Course: All In One

         ขอขอบคุณพี่ทันมากๆ เลยครับ อยากให้น้องๆ อ่านอังกฤษให้มากๆแล้วก็อ่าน นสพ post today  ด้วย ออกความรู้เยอะมาก 555
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวภูทิพย์ เหมาะสุวรรณ (น้องภู)

โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย

คะแนน SMART-I 75.0 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive Two

         รู้สึกโชคดีที่ได้มาเรียนกับพี่ทัน  ขอขอบคุณพี่ทันมากๆๆๆๆๆๆเลยนะคะ พี่ทันช่วยให้ภูรู้จักเตรียมตัวให้ถูกวิธี สอนเทคนิคทุกอย่างเลย ถ้าภูไม่ได้มาเรียนกับพี่ทันภูก็ยังคงเตรียมตัวแบบเดิมๆๆ คือ เอาแต่ทำโจทย์ๆอย่างเดียว แล้วก็คงไม่ได้คะแนนที่พอใจ

         การสอบสมาทวัน มันไม่ได้วัดคนที่เก่งโดยตรง แต่มันวัดคนที่พร้อมมากกว่า และการที่เราจะพร้อมได้ย่อมเกิดจากการเตรียมตัว ที่ถูกทาง นอกจากจะเรียนกับพี่ทันแล้ว เราต้องรู้จักทำโจทย์เยอะๆและบ่อยๆ ทวนหลายๆรอบ ฝึกจนชำนาญให้ได้ ให้ถือคติว่า ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ต้องขยันให้มากๆๆและสม่ำเสมอด้วยนะ แล้วก็แนะนำให้สอบสมาทวันทุกรอบ  โดยเฉพาะรอบต่างจังหวัดนะคะ อย่าคิดว่ามันจะเหนื่อยหรือค่าใช้จ่ายแพง เพราะนั่นคือการตัดโอกาสตัวเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวชญาดา อัครชิโนเรศ (น้องโมโม่)

โรงเรียน นารีนุกูล

คะแนน SMART-I 73.8 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two

         พี่ทันเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมากๆ มีความจริงใจและเอาใจใส่น้องๆทุกคนเป็นอย่างดีมากๆจริงๆ และก็เป็นคนที่เก่งมากๆ เป็นตัวอย่างที่ดีในทุกด้านเลยคะ เป็นคนเก่งดีและหล่อมากๆ พี่ทันสอนดีมากยังจำวันทีพี่ทันไม่สบายแต่ก็ยังทุ่มเทสอนแล้วกรี๊ดพี่ทันมากๆเลยอ๊ะ ปลื้ม พี่นี่สุดยอดจริงๆ

         สำหรับน้องๆ รุ่นต่อไป ก็ต้องพยายามมากๆให้เวลากับตัวเองและเชื่อฟังพีทันคะ ถ้าทำตามที่พี่ทันสอน ทำโจทย์เยอะๆก็ติดแน่นอนค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณัฐธิดา พิเชฐกุล (น้องเมย์)

โรงเรียน สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร

คะแนน SMART-I 73.3 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One

         ก่อนได้เรียนเดอจูเร่เหมือนคนไม่รู้เรื่องอะไรเลย เข้าไปสอบเลขก็ทำไม่ทัน การอ่านก็มั่วๆ อังกฤษนี่ยิ่งแล้วใหญ่คะแนนแย่มากๆ แต่พอได้มาเรียนเดอจูเร่แล้วคะแนนหนูก็ดีขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะ แล้วก็ทำให้รู้อะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยรู้

         อยากขอบคุณพี่ทันมากๆเลยค่ะ ถ้าไม่มีพี่ทันคะแนนหนูคงไม่ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ และคงหมดหวังกับบัญชีไปแล้วแน่ๆ พี่ทันทำให้หนูได้คะแนนอังกฤษเยอะขึ้นจากเดิมมาก ถึงมันอาจจะเยอะสู้คนอื่นไม่ได้ แต่สำหรับหนูที่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดแล้วค่ะ ส่วนเลข ถ้าไม่ได้ข้อสอบเก่าๆที่พี่ทันรวบรวมไว้ให้ฝึก รวมทั้งหลักต่างๆที่พี่ทันสอน หนูก็คงไม่มีวันทำเลขได้ทันเวลา และคะแนนคงไม่เยอะขนาดนี้ ขอบคุณพี่ทันจริงๆ นะคะ ที่ทำให้หนูมีวันนี้ได้ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ :)

         ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกับพี่ทัน กลับไปอ่านทบทวนเยอะๆ เลขก็ฝึกทำโจทย์เยอะๆ อังกฤษก็ต้องท่องศัพท์เยอะๆ แล้วก็ต้องฝึกอ่าน passage ให้เป็นตามแบบที่พี่ทันสอน ถ้าทำข้อสอบบ่อยๆ พอไปเจอข้อสอบจริงก็จะทำให้เราไม่รน แล้วก็มีสมาธิในการทำมากขึ้น ^^

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวภควดี วีรวัฒน์สุนทร (น้องแป้ว)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

คะแนน SMART-I 72.8 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         พี่ทันเป็นครูที่ให้มากกว่าความรู้ พี่ทันเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้แป้งมีความมั่นใจในการก้าวเดินไปข้างหน้า ถ้าไม่มีพี่ทัน แป้งก้คงไม่ได้ก้าวมาถึงจุดนี้ ต้องขอขอบพระคุณพี่ทันมากๆๆ  พี่ทัน=ไอดอลค่ะ :) **รักษาสุขภาพมากๆนะคะ

สำหรับน้องๆ รุ่นต่อไปนะคะ
1. ให้เชื่อฟังทำตามคำแนะนำของพี่ทันทุกอย่างอย่างเคร่งครัด
2. ขยัน ขยัน ขยัน ขยัน
3. อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัย ต้องทำให้ตัวเองไม่รู้สึกว่า การอ่านหนังสือเป็นการทรมานตัวเอง
4. เลิกเที่ยว เลิกทีวี เลิกคอม เลิกเฟสบุ๊ก เลิกเกมส์ ถ้าอยากผ่อนคลาย ให้กิน+นอน+เล่นกีฬา+ทำอะไรก็ได้ที่ธรรมชาติๆต้นไม้ ดอกไม้
5. จัดสรรเวลาให้ถูกต้องว่าอะไรสำคัญกว่าอะไร ควรทำอะไรก่อนหลัง
6. ฝึกสมาธิ ทำบุญ ไม่ทำบาป สร้างกุศล
7. ก่อนสอบ อย่าคุยกับใครให้มาก เพราะจะทำให้สมาธิแตกกระเจิง ยิ่งคุยกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่า อันนี้เพื่อนรู้ ทำไมเราไม่รู้ ก็จะยิ่งทำให้กำลังใจในการสอบแย่ลงไปอีก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภวิชญ์ วรอุไร (น้องก้อง)

โรงเรียน อัสสัมชัญ

คะแนน SMART-I 71.4 คะแนน

Course: All In One, Exclusive Two

         พี่ทันโคตรเก่งเลยอ่ะครับ เชื่อพี่ทันไว้ครับแล้วสิ่งดีๆ จะตามมาเอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวชรินรัตน์ พรศักดิ์สกุล (น้องนิดหนึ่ง)

โรงเรียน สารวิทยา

คะแนน SMART-I 71.4 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One

         อยากขอบคุณพี่ทันมากๆที่ทำให้แตะเลข7 ทั้งๆที่คิดว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่มีทางได้555 ก่อนหน้านี้ที่จะรู้จักพี่ทันกับสถาบัน dE jUrE เคยท้อกับการสอบ smart1 แบบเกือบเลิกอ่ะ เหมือนมันหมดหวัง แต่พอได้มาเรียนกับพี่แล้วอย่างแรกเลยคือมันมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ เยอะมาก คือพี่ทันจะคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆส่วนเรื่องการสอนนี่ชอบมาก ไม่เคยง่วง ขนาดไม่ใช้ไมค์เสียงพี่ดังมาก ทำให้ตื่นตัวตลอดเวลา 55 ชอบเรียนการอ่าน เทคนิคพี่ดีมาก การเถียงกันมันช่วยให้จำแบบขึ้นใจ เวลาจะไปสอบ หยิบ หนังสือ intensive กับ exclusive ขึ้นมาดูการอ่านนี่คือ ใช้เวลาทวนแป๊ปเดียว มีเวลาไปทวนวิชาอื่นเยอะเลย + เทคนิคการเดารอบตัว สุดยอดมาก   ขอบคุณพี่ทันกับ dE jUrE ทุกคนน้ะค่ะ <3

         สำหรับน้องๆ ก็แนะนำให้ฝึกโจทย์บ่อยๆ ทำเข้าไป ทำมันเข้าไปใน unlock ช่วยได้ ไม่ก็มาเรียน dEjUrE รับรองไม่ผิดหวัง ท่องศัพท์เยอะๆ อ่านข่าวทุกวันๆ ที่สำคัญต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวหทัยรัตน์ จรัสวสันต์ (น้องฝน)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 70.9 คะแนน

Course: All In One, Exclusive Two

         ชอบฟังเรื่องที่พี่ทันเล่าระหว่างเรียนค่ะ พี่ทันเล่าเรื่องสนุกมากกก - practice makes perfect
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายกัมปนาท อิศดิศัย (น้องโอ)

โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

คะแนน SMART-I 70.1 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         ขอบคุณพี่ทันครับ ที่ทำให้ผมทำคะแนนได้อย่างที่หวัง ถ้าไม่ได้มาเรียนกับพี่ทัน คงไม่มีวันนี้ (ก่อนที่จะมาเรียนกับพี่ทันเคยคิดจะไปเรียนกับสถาบันอื่น แต่เดอจูเร่เหมือนต้องมนต์ให้ผมต้องมาเรียนที่นี่ 55+) เรียนกับพี่ทันได้อะไรหลายๆอย่างครับ ความรู้รอบตัวหลายๆอย่างที่พี่ทันเล่า หรือการจัดหนัก (ที่พี่ทันเรียก55) ก็ทำให้ได้แง่คิดดีๆครับ ขอบคุณพี่ทันมากคร้าบบ…สำหรับน้องๆ รุ่นต่อไปบอกได้เลย ว่า เรียนกับพี่ทัน ทำตามที่พี่ทันบอก ไม่ผิดหวังแน่ๆครับ !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายพีรพัฒน์ พรรักษมณี (น้องมาร์ค)

โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

คะแนน SMART-I 69.7 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two, English REVO

         ผมรู้สึกว่าพี่ทันสอนได้เจ๋งจ๊าบอินดี้ที่สุดในสามโลก และยังหน้าตาดีที่สุดอีกด้วย 555 ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าที่นี่ดีเท่าไหร่ เพราะชื่อสถาบันก็แปลกๆ 5555 แต่พอเข้ามาเรียนแล้วบรรยากาศเป็นกันเองมากครับ สอนดีด้วยเข้าใจง่าย ฮาอีกตะหากผมเลยมีวันนี้ขอบคุณพี่ทันจริงๆครับจากใจ :) …ส่วนน้องๆ ปีต่อไปก็ม่มีอะไรมากหรอกครับน้องๆ แค่ทำทุกอย่างตามพี่ทัน คิดแบบพี่ทัน อ่านแบบพี่ทัน กินแบบพี่ทัน ทุกอย่างครับ 555 คะแนนก็จะดีขึ้นเองครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายนันพิชา จูงศิริวัฒน์ (น้องนัท)

โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

คะแนน SMART-I 69.5 คะแนน

Course: All In One, Exclusive Two

         พี่ทันสอนทำให้คะแนนเยอะขึ้นจริงๆ ครับบบบ ขยันแล้วจะติดเอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาววราลี เนติศรีวัฒน์ (น้องแนน)

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คะแนน SMART-I 69.3 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         สวัสดีคร่าพี่ทัน 55 ก่อนอื่นแนนก็ขอขอบคุณพี่ทันมากๆๆๆๆๆ ที่ทำให้คะแนนของแนน น่าจะพอติดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะและมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันมากกกกก 55 ก่อนอื่นต้องบอกพี่ทันก่อนว่า แนนเริ่มประทับใจพี่มาจากหนังสือ unlocked แนนรู้สึกว่า อ่านแล้วเข้าใจง่ายอ่ะ เหมือนพี่อธิบายอยู่ ไม่ใช้ภาษาวิชาการมากเกินไป 55 แนนก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับพี่ มาเรียนกับพี่แล้วยอมรับว่าไม่ผิดหวังจริงๆๆ เพราะว่า เรียนกับพี่แบบรู้สึกว่า จิตวิทยามาก 55 พี่ทันมีคำพูดที่แบบให้กระตุ้นแนนมากกก 55 ยิ่งตอนนั้นอ่ะพี่ทัน คอร์ส all in one ข้อที่พี่บอกว่าห้ามเรียนพิเศษถ้าอยากได้คะแนน smart I เยอะ ๆๆ แนนแบบเอ้ออ ทำงัยดี ลงไปเกือบ สองหมื่น 55 แต่ก็น๊ะ ต้องเรียนเพราะแม่ให้ไปเรียน 55 แต่ต้องยอมรับว่าพี่ทันสุดยอดอ่ะ พี่สอนเก่งมาก อีกอย่างชอบหนังสือ ของเดอทุกเล่มเลยอ่ะ สวยดี แนนว่าฟอนด์อ่านแล้วเพลินตาอ่ะ ไม่กดดัน 55 แล้วยิ่งรู้วิธีการทำเลขของพี่ทันแบบ เจ๋งอ่ะ อย่างการคูณอ่ะ พี่ทัน ปกติแนนก็ตั้งคูณสองบรรทัด พอพี่ทันให้แยกคูณอ่ะ แบบ มันทำให้แนนคิดได้ไวขึ้นจริงอะไรจริง มันใช้ได้ ไม่ใช่แค่สมาร์ทวันอ่ะพี่ ทำข้อสอบที่รร ช่วยได้เยอะมากอ่ะค่ะ 55 แนนชอบอีกอย่างหนึ่งคือ โจทย์เลขที่ให้ a= 1 b=2 แล้วให้หาว่า คำในแต่ละช้อยอันไหนรวมกันแล้วได้มากสุดหรือน้อยสุด ชอบที่พี่เขียนไว้ก่อนตรงหน้าที่เค้าให้ฝนพวกชื่ออ่ะ แบบเจ๋งอ่ะ แนนเอาไปใช้ แล้วพอรอบสุดท้าย คือ แบบว่า วันนั้นคนคุมแบบโหด แนนตูหลายรอบอ่ะ มองแนนจัง 55 แล้วเค้าก็พูดคงหวังดีอ่ะ อย่าลืมลบน๊ะ แบบเสียวแว๊บ ตอนแรกก่อนสอบถ้าให้ลบตังแต่แรกน๊ะ 55 แต่บังเอิญรอบสุดท้ายไม่มีคิดแบบนั้น แอบแป่วเบาๆๆๆ 55 แนนชอบเวลาพี่เล่าพวกความรู้รอบตัวอ่ะ แนนได้ความรู้เยอะมากกกก พี่เล่าสนุก ชอบนั่งฟัง ^^

         อีกอย่างที่แนนชอบน๊ะ แนนชอบเวลาที่มีพี่ๆๆ มาแนะแนวอ่ะค่ะ ดูเป็นกันเองมากกกกกก แต่ละคนเก่งเนอะ แนนเคยเพ้อเจ้อช่วงหนึ่งว่า อยากมาแนะแนวน้องๆๆ อย่างนี้บ้างๆ พี่ว่าแนนเพ้อมั้ย อย่าสนใจเลย 55 แต่พี่เค้าเก่งจริงอะไรจริง ยังงี้แหละคร่า ทุกคนที่ผ่านการฝึกวิทยายุทธจากพี่ทัน เจ๋งทุกคน 55 Confirm !!

         จริงๆ แล้ว แนนอยากเรียนบัญชี 4 ปีมากกกกก แต่ว่าตอนนี้คะแนน แนนได้แค่ 69.3 เอง คงต้องยื่นบริหารแล้วอ่ะค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกานว่าโชคจะเข้าข้างให้ปีนี้คะแนนขั้นต่ำบัญชีต่ำกว่า 55 แต่ยังงัยก็ยังคงเป็นคณะพาณิชยศาสตาร์และการบัญชี มธ อยู่ดีๆ 55 แอบเสียน้ำตาเหมือนกันน๊ะคะ แต่ก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วคร่า

         สุดท้ายแล้วนะคะพี่ทัน ต้องขอบคุณพี่จริงๆ ค่ะ ที่ทำให้แนนได้เข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน ถ้าไม่ได้มาเรียนกับพี่ ความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากพี่ทันและศิษย์ของพี่ทัน คงไม่มาเกิดกับแนนได้ ขอบคุณพี่จริงๆ ค่ะที่ทำให้แนนประสบความสำเร็จในอีกขั้นของชีวิต ขอบคุณพี่ทันที่ทำให้แนนรู้ว่าความเจ๋งของ dEjUrE เป็นอย่างงัย ขอบคุณพี่ทันค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณภัค ตั้งษณกุล (น้องซันซิลค์)

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

คะแนน SMART-I 68.4 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One

         อยากขอบคุณพี่มันมากๆเลย ถ้าไม่มีพี่ทันคะแนนซิลค์ก็คงไม่ขึ้น 5555555555555555 ซิลค์ขอโทษนะที่บางทีดูไม่ตั้งใจเรียน แต่จริงๆ ซิลค์ก็กลับไปทวนตลอดเลยนะ ยิ่งวิธีแบ่งประโยคภาษาอังกฤษของพี่มันเจ๋งมากก ซิลค์ก็เอากลับไปนั่งฝึกจริงๆ แล้วมันก็ทำให้คะแนนอังกฤษห่วยๆ ของซิลค์ขึ้นมาอย่างเหลือเชื่ออ มันไม่ได้ช่วยแค่สอบสมาร์ทวันนะ คะแนนอังกฤษที่รรซิลค์ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยหละ ซิลค์ว่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลดีสุดยอดด จริิงๆ อีกอย่างถึงปิดคอร์สไปแล้วซิลค์ก็ไม่ได้เรียนที่ไหนเลย แค่เอาหนังสือของพี่ทัน ชีท ความรู้รอบตัว แล้วก็วิธีที่จดๆๆ มา มานั่งทำไปเรื่อยๆ ฝึกจนมองโจทย์เลขออกเหมือนที่พี่เคยบอกไง  แล้วก็เวลาเรียนกับพี่ทันไม่เบื่อเลยสักนิด บางทีเห็นหาวบ่อยๆ ก็ใช่นะแต่มันไม่เกี่ยวกัน อันนั้นเพราะแอร์มันเย็น 555555555555555555 เวลาเรียนรู้สึกดีมากๆ เหมือนได้ถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าต้องอ่านหนังสือนะต้องฝึกบ่อยๆ ไรงี้ ซิลค์ว่ามันเปลี่ยนนิสัยซิลค์ให้เป็นคนขยันขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยยย ขอบคุณจริงๆ นะคะ :P

         อยากให้มาเรียนกับพี่ทันกันเยอะๆ เรียนกับพี่ทันสนุกมากๆ ไม่น่าเบื่อเลยจริงๆ พี่ทันให้ความสำคัญกับเด็กทุกๆ คนเหมือนเป็นพี่กับน้องมากกว่าที่จะเป็นครูกับลูกศิษย์   ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนหรอก แค่เรียนกับพี่ทันตั้งใจแล้วก็กลับไปทำตามวิธีที่พี่ทันสอน แต่ต้องตั้งใจจริงๆ นะ ฝึกฝนบ่อยๆเท่านั้น เพราะพี่ก็ไม่เคยเรียนที่ไหนเลยนอกจากเดอจูเร่ ที่นี่ของเค้าดีจริง!! คอนเฟิร์มมม<3<3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาววรานิตย์ สันธิติพงศ์ (น้องแป้ง)

โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย

คะแนน SMART-I 67.7 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two

         หลังจากได้เรียนกับเดอจูเร่อยากจะบอกว่าสุดยอดมาก พี่ทันเก่งเว่อร์ ฮาเว่อร์เรียนแล้วไม่เบื่อเลยยอยากมาเรียนทุกทุกทุกวัน ชอบฟังพี่ทันเล่าเรื่อง ฟังแล้วโคตรทึ่งเลย ชอบฟังที่พี่ทันช่วยกระตุ้นอยู่เสมอๆ มันทำให้มีแรงผลักดัน 555 และสิ่งที่อยากบอกพี่ทันที่สุดก็คืออยากจะขอบคุณพี่ทันมากๆ มากมากมากจริงจริง  ถ้าไม่มีพี่ทันก็คงไมได้คะแนนขนาดนี้จริงจริง ขอบคุณพี่ทันมากๆนะคะ ขอบคุณจริงๆ จากใจจจ ^________________^ รักเดอจูเร่<3

         

สำหรับน้องน้องที่อยากได้คะแนนสมาร์ทวันดีๆเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เดอจูเร่สามารถช่วยน้องได้จริงๆนะคะ  พี่ทันสอนเทคนิคทู้กกกกอย่างน้องไม่ผิดหวังแน่นอน(เด็ดจริงนะเออ) เพียงแค่เราต้องนำไปปฏิบัติตามแค่นี้ ก็จะสามารถได้คะแนนสมาร์ทวันดีดีมาครองแล้ว และที่สำคัญเดอจูเร่ไม่ทิ้งกันด้วย :P    (ปล.พี่จะไม่สามารถได้คะแนนขนาดนี้ถ้าไม่ได้มาเรียนที่เดอจูเร่เฮ้เฮ้  55)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวพลอยน้ำบุษ ฤทธิเดช (น้องพลอย)

โรงเรียน สตรีวิทยา 2

คะแนน SMART-I 67.0 คะแนน

Course: All In One, English REVO

         ความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนคือรู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้คำแนะนำหรือข้อคิดเตือนใจดีๆ ที่พี่ทันสอนเดอจูเร่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่การที่ต้องมาเรียนไกลและเสียค่าใช้จ่ายก็กลัวไม่คุ้มค่ากับที่เสียไปเหมือนกัน แต่พอเรียนดูแล้วมันกลับกัน หนูได้ความรู้ในการไปสอบเยอะมาก จากพี่ทันโดยเฉพาะเลข พี่ทันสอนเก่งและมีเทคนิคดีทำให้คะแนนเลขสูงแบบ ที่ไม่เคยทำได้มาก่อน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่พี่รู้จักหรือสนิทด้วยแต่หนูก็เคารพ และชื่นชมในความเก่งของพี่นะคะ :)

อยากจะบอกน้องๆว่าถ้ามีความฝันจะเรียนในคณะนี้จริงๆ ให้น้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ สมาร์ทวันไม่มีคำว่าเร็วเกินไป ใครที่ฝึกมากย่อมได้เปรียบเสมอ และสุดท้ายถ้าน้องอยากสอบติด ต้องเดอจูเร่เท่านั้น ! ;)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายวีรภัทร กอโชคชัย (น้องพีท)

โรงเรียน พระหฤทัยนนทบุรี

คะแนน SMART-I 66.9 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One

         ครั้งแรกที่ผมได้มาเรียนกับพี่ทันที่สถาบัน Dejure แห่งนี้ ผมรู้สึกได้ว่าผมตัดสินใจเลือกเรียนไม่ผิดที่ เพราะ ที่นี่ได้มอบทั้งความรู้ที่ใช้ในการสอบ SMART-I สาระประโยชน์ ข้อคิดต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมและความสนุกสนานมากมาย และผมอยากขอขอบคุณพี่ทันมากๆ หากไม่ได้พี่ทันคะแนนของผมก็ยังคงไม่สารถเกิน60 และสูงถึงขั้นติดบริหาร 4ปีได้

         น้องคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังเรียนอยู่ที่ Dejure พี่คิดว่าน้องสามารถทำคะแนนเกิน 65 คะแนนได้สบายๆ อยู่แล้ว หากน้องนำเทคนิค วิธีคิด ที่พี่ทันได้สอนให้น้องมาฝึกแก้โจทย์และหมั่นทบทวนอยู่บ่อยๆ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณัฐวดี ทองมั่ง (น้องดิว)

โรงเรียน สตรีวิทยา

คะแนน SMART-I 66.3 คะแนน

Course: All In One

         ก็ขอบคุณพี่ทันมากสำหรับทุกๆ ความรู้ ทุกๆคำแนะนำ ขอบคุณมากมากค่ะ อยากให้น้องๆ มีความพยายามในการอ่านหนังสือ ทำตามคำแนะนำของพี่ทัน น้องจะได้คะแนนดีดีแน่นอน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวปุญญาพร บุญธรรมมา (น้องปุญ)

โรงเรียน มงฟอร์ต

คะแนน SMART-I 66.0 คะแนน

Course: All In One, Exclusive One

         พี่ทันน่าร้ากกก มีความตั้งใจในการสอนมากก (จนบางทีเสียงแหแห้ง) และก็พี่ทันใจปล้ำ พูดจริงทำจริงแจกจริง  ขอบคุณพี่ทันมากๆๆๆ นะคะ สำหรับสิ่งดี ๆ และอีกอย่างที่ dejure ทำให้ได้เจอเพื่อนๆ ที่น่ารัก ๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ดีใจที่ได้เป็นเด็กเดอ :) ……ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น  smart I และ ธรรมศาสตร์ ต้องการเด็กขยัน :)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวธนพร แก่นจันทร์ (น้องมินท์)

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คะแนน SMART-I 65.8 คะแนน

Course: All In One, Intensive One

         ดีใจมากค่ะที่ได้เรียน หนูชอบพี่ทันมาก พี่ทำให้หนูอึ้งได้เสมอ ทั้งเรื่องที่พี่เล่าตอนในห้องเรียน ชอบคิดเสมอว่า มีคนแบบนี้ด้วยหรอ  กล้าเสี่ยงตลอด และยังเป็นคนเก่งรอบด้านอีก ชอบพี่จริงๆ ถึงพี่จะหน้าตาดุไปหน่อย (ไม่ค่อยหน่อยอะ) แต่ก็ใจดีมาก ยังไงก็ขอบคุณที่สอนนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวนฤภร วัฒนศัพท์ (น้องแตงกวา)

โรงเรียน เทพศิรินทร์

คะแนน SMART-I 65.2 คะแนน

Course: All In One, Intensive One, Exclusive One, Exclusive Two

         หลังจากที่เรียนกับเดอจูเร่  เหมือนได้เปิดโลกใหม่ด้านภาษาอังกฤษเลยค่ะ   เมื่อก่อนแบบอ่าน passage ไม่รู้เรื่องเลย งงๆ แต่พอมาเรียนกับพี่ทัน พี่ทันสอนให้หัดตีความ หัดเดาศัพท์ หนูก็เลยอ่านเรื่องเข้าใจมากขึ้น  ส่วน error  เมื่อก่อนก็ดูอะไรไม่ออกเลย รู้แค่ว่าอันไหนมันแปลกๆ ก็ตอบๆ ไป แต่พอมาเรียนกับพี่ทันก็แยกโครงสร้างประโยคเป็น  ทำให้สามารถเห็นว่าข้อไหนผิดได้   สุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณพี่ทันมากๆ นะคะ  พี่สอนหนูทั้งด้านความรู้  และพี่ทันยังสอนให้หนูสู้ และไม่ท้อด้วยค่ะ  เวลาหนูเรียนพี่ทันเสร็จกลับบ้าน หนูเล่าให้แม่ฟังทุกวันเลยว่า พี่ทันเก่งมาก แล้วก็สอนดีมากๆ ด้วย  ขอบคุณพี่ทันจริงๆ ค่ะ

         อยากให้น้องๆ ทุกคน ตั้งใจเรียนกับพี่ทันมากๆ นะคะ   อย่าท้อถึงแม้เราจะต้องสอบหลายรอบก็ตาม  ขอแค่อย่าหยุดฝัน  และทำตามความฝันให้เต็มที่ค่ะแนะนำการลงคอร์ส smart all in one Exclusive Reading Exclusive English Exclusive Math Private

information

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
Smart-I
English
นิติศาสตร์
สมัครเรียน
แจ้งโอนเงิน

ถาม-ตอบ
ติดต่อเรา

FOLLOW US

Facebook
Facebook Watch us on YouTube

contact us

02-618-7770
  083-9929090 (ตามวัน-เวลาทำการ)


© 2013 Howtoo.me All Rights Reserved. Web Design by : Ns Design Web